Terrassa 7-2011
-Diverses finestres de mig punt amb tram recte en anoditzat plata amb trencament de pont tèrmic.
-A la foto de l'esquerra i les fotos inferiors es poden veure
diverses fases de la fabricació.
-A la foto de l'esquerra es poden veure les finestres ja acabades,
carregades en el camió per al seu posterior trasllat a l'obra.
-En les fotos inferiors es pot veure l'obra finalitzada.

Treballs realitzats

PAGINA DE INICIO